POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS dotada de CIF/NIF G09844135, amb domicili social a Ptge Abat Escarrè, nº3, Planta 2ª, porta D (Edifici Montclar) de Santa Cristina d’Aro (Girona) i  correu electrònic colladegrills25@gmail.com com responsable del present LLoc Web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), té implementades totes les mesures de seguretat, d’ índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, l’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions administratives necessàries amb els usuaris de la web; les operacions previstes per realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’ Usuari; i realitzar qualsevol altra activitat pròpia de la ASSOCIACIÓCARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS pel present avís legal ressenyada.

L’ASSOCIACIÓCARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS, mitjançant l’asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, li informa d’aquesta obligatorietat a l’ Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a l’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS per a que procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats mencionades.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació de l’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris.
D’acord amb aquestes normatives, doncs, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a colladegrills25@gmail.com, indicant com Assumpte: “Política de Privacitat”, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i como indica la llei. Té dret a enretirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades.

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’ entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.

ACCEPTACIÓ CONSENTIMENT
L’ usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de l’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.
Per tant, a l’ utilitzar aquest formulari per contactar amb l’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS, està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions, per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgi, dirigint-se a la ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS a través dels mitjans establerts.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’ únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’ usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, inclús, limitar o no permetre l’accés a la informació.

L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del prestador.
La presencia de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap consell, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS
L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS no realitza pràctiques d’ SPAM, per tant, no envia correus per e-mail que no hagin sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’ usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la Pàgina Web, l’ usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre informació de la nostra Associació, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre L’ASSOCIACIÓ CARNAVALESCA C’OLLA DE GRILLS 

amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Sant Feliu de Guíxols.